Algemene voorwaarden

 1 Algemeen

1.1 Begripsomschrijving
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Onderneming: The Board Whisperers, gevestigd te Heemstede.
Opdrachtgevers: particulieren, bedrijven of instellingen waarbij The Board Whisperers een adviesopdracht zal uitvoeren.

1.2 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen The Board Whisperers en diens opdrachtgevers. Deze Algemene Voorwaarden zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor (organisatie)advisering tussen The Board Whisperers en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Grondslag offertes
Offertes van The Board Whisperers zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. The Board Whisperers zal de door hen te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die het bureau nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn. Als het bureau daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie het bureau kosteloos een eigen werkruimte met een personal computer, met netwerktoegang, en, desgewenst, een telefoonaansluiting en data aansluiting.

4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door The Board Whisperers geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5 Wijziging adviesteam
The Board Whisperers kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met The Board Whisperers plaatsvinden.

6 Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die The Board Whisperers noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

7 Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, worden aan het einde van elke maand in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan het bureau met een beroep op de onzekerheidsexceptie de opdrachtgever verbieden het resultaat van de opdracht te gebruiken. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze te kort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal The Board Whisperers de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9 Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die The Board Whisperers verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. The Board Whisperers kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever het bureau hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van The Board Whisperers, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10 Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft het bureau vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op uitbetaling van de contracturen tot einde looptijd contract, met een maximum van 3 maanden. Het bureau mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Het bureau behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11 Intellectuele eigendom
Communicatieplannen, modellen, technieken, instrumenten en middelen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van The Board Whisperers. Openbaarmaking kan daarom alleen gebeuren na verkregen toestemming van The Board Whisperers. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12 Vertrouwelijkheid
The Board Whisperers is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Het bureau zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van het bureau aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze, modellen, technieken, instrumenten en middelen en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

13 Aansprakelijkheid
The Board Whisperers is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15 Geschillenregeling
Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is. Als bevoegd rechter wijzen de partijen de rechter aan die bevoegd is in de regio van The Board Whisperers, Den Haag. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 100,- bedragen.

16 Privacy statement
Het bureau neemt gegevens, zoals naam (email)adres en telefoonnummer op in een geautomatiseerd gegevensbestand. Gegevens van de opdrachtgever worden gebruikt voor de uitvoering van met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Daarnaast kan het bureau deze gegevens gebruiken om de opdrachtgever op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen. De gegevens kunnen samen met hun informatie van de opdrachtgever, worden geanalyseerd, om de informatie en/of aanbiedingen zoveel mogelijk op de interesses af te stemmen. Gegevens met betrekking tot persoonsgegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden. De opdrachtgever kan zijn gegevens opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of verwijderen.